کورژنفسکایا تابستان 1395

ارتفاع: 7105 متر
مدت برنامه:28 روز
بهترين زمان صعود :از تير ماه تا اواخر شهريور
موقعيت:پامير تا جيکستان
درجه سختي: مشكل، نياز به مهارتهای خاص صعود و مجموعه كاملي از تجهيزات كوهنوردي