کمونیزم تابستان 1395

ارتفاع : 7495متر

موقعيت:پامير تاجيکستان

مدت برنامه:28 روز

بهترين زمان براي صعود: تير و مرداد

 

قله كمونيزم,مرتفع ترين قله در پامير و بلند ترين قله در اتحاد جماهير شوروي سابق مي باشد. اين قله در نقطه اتصال بين قلل آكادميا Academia Nauk و Pyotr Pyervy قرار گرفته است و در منطقه اي بسيار دور دست واقع است, به حدي كه حدود 20 سال به طول انجاميد تا سر انجام كاوشگران  راهي را براي صعود به آن يافتند. قله كمونيزم يك كوه پرتگاهي بسيار با عظمت است،

و علي رغم آنكه در يك ناحيه خشك و بي آب  قرار گرفته است, اما داراي برف و يخچالهاي سنگين است.صخره ها ريزشي بوده و دسترسي به آن مشكل است، اما به دليل آنكه بلندترين قله در اين منطقه مي باشد,كوهنوردان در طي 10 سال اخير بسيار از آن استقبال كرده و بر روي آن فعاليت مي كنند. تعدادي مسير مختلف براي صعود به قله وجود دارد.
نام قله تاريخچه سياسي طولاني و كهني دارد. تا سال 1933 به نام پيك گارمو شناخته شده بود ، بعد به نام پيك استالين Pik Stalinتغيير نام داد.
در سال 1962 به نام كمونيزم شناخته شد و در سال 1998 به نام امروزي آن با عنوان پيك ايمني اسمائيل ثمانی تغيير نام يافت.

بيش از سی مسير وجود دارد که به قله کمونيزم منتهی می شود. از بين آنها مشکل ترين مسير ، مسيری است که از يخچال Beljaev  بلجايو شروع شده و از ميان مسير ديواره ای صخره ای و پرشيب ( درجه شيب بيش از 80 درجه) به طول 2000 متر عبور می کند. آسان ترين مسير از يخچال بيواچنی Bivachny شروع می شود. مسير قديمی از يخچال والتر Walter آغاز گرديده و در امتداد مسيری که به ستيغ برودکينBorodkinمعروف است بالا می رود.
اين کوه جزو پنچ قله ملغب به پلنگ برفی ميباشد 

توصيف مسير:

ايمن ترين مسير از اردوگاه يخچالي والتر در ارتفاع 4100 متر به فلات بزرگ پامير در حدود 6000 متر كه داراي 3 كيلومتر عرض و 12 كيلومتر طول مي باشد ، منتهي مي شود . صعود به قله دوشنبه (6950 متر )ادامه مي يابد و رسيدن به قله اصلي از طريق دامنه يخي پر شيب و طولاني ميسر است .
 
بيس کمپ  به کمپ يک

راهپيمايی تا بالاي يخچال والترکه درحدود دو ساعت طول خواهد کشيد اينجا آخرين محل وجود آب ميباشدبايد آب مورد نياز خود را برداريم وبعد از آن درحدود ارتفاع 4300متری از منطقه بهمن گير مي گذريم که مي بايست حتی الامکان در صبح زوداز اين قسمت عبور کرد بعد از طی مسافتی سوار بر گرده سنگی شده اين قسمت ثابت گذاری شده است درارتفاع5100متر گرده سنگی تمام ميشود  سپس تراورس از ميان دامنه شمالي  تا رسيدن به كمپ يک در ارتفاع 5300 متر.

كمپ يک به کمپ دو

اين قسمت از مسير از لحاظ تكنيكي مشكل و سخت نيست و داراي پوسته برفي عريضي بوده كه در بعضي از بخشها 35 تا 70 درجه شيب دارند.درابتدای مسير بايد يک شيب حدود 50 درجه را طي کرد که به تدريج به ميزان آن افزوده ميشودبعد از طی مسافتی به شکاف يخی خواهيم رسيدکه برای ردکردن آن بايستی کمی به راست تراورس کرده وبعد به کمک طناب ثابت يک شيب تند يخی رابالا رفته تا ارتفاع حدود 6200متری بعد دوباره با کم کردن ارتفاع به کمپ دوم (پلا تو)درارتفاع5800متری خواهيم رسيد
دشتی در ارتفاع 6000 

كمپ دو به كمپ سوم

شروع مسير در روی دشتی درارتفاع 6000متری پوشيده شده از برف  (فلات بزرگ پامير) همراه با برف کوبي سنگين آغاز ميشود اين قسمت را بايد حتی الا مکان درصبح زود زمانی که برفها صفت هستند شروع کردبعد از طی مسافتي سوار بر يال قله دوشنبه ميشويم يال برفی و گاهی درگير بایخ در زير قله دوشنبه ودرحدود ارتفاع 6400متری به کمپ سوم ميرسيم

کمپ سوم   به كمپ چهارم

, شروعي زود و به موقع و بالا رفتن از طناب . اين صعود از لحاظ تكنيكي صعودي ساده است.اما ارتفاع کمی صعود را مشکل ميکند در حدود 600 متر بايد ارتفاع گرفت شيبی با 60 الا 70 درجه که ترکيبی از برف ويخ مي باشد قله دوشنبه قله ای است با برف فراوان و درحدود7000متر ارتفاع دارد بعد از صعود قله  ارتفاع کم کرده ودرارتفاع6900متری به کمپ چهارم ميرسيم.در پای يال سنگی فله کمونيزم

صعود به قله و برگشت به كمپ چهارم

, حركت زود, مسير از دامنه برفي شيب دار به قسمت صخره اي و سنگي منتهي مي شود . در بالاي اين منطقه ،بخش نماياني وجود دارد كه به قله منتهي مي شود

روز شمار

روز اول: پرواز از ايران به دوشنبه

روز دوم :پرواز با هليکوپتر از دوشنبه به بيس کمپ بروی يخچال موسکوين

روز سوم تا بيست و دوم :زمان براي صعود قله

روز بيست وسوم تا بيست و هفتم: زمان براي هواي خراب

روز بيست و هشتم:پرواز از بيس کمپ به دوشنبه

خدمات :

استقبال در فرودگاه دوشنبه  ، مجوز صعود به  قله ،  مجوز بيس کمپ ، مجوز پاکيزگی ، مجوز عبور از منطقه مرزی ،  کليه ترانسفرها  طبق برنامه ، پرواز هليکوپتراز دوشنبه به بيس کمپ ، اقامت در هتل ، تغذيه فول بورد در  بيس کمپ ، تجهيزات بيس کمپ شامل (چادر آشپزخانه، ظروف پخت و پز , چادر غذاخوری, ميز و صندلی و چادر توالت ، حمام،سونا) ، کمکهاي پزشکي ، بیمه

مدارك و وسايل مورد نياز :

پاسپورت با 6 ماه اعتبار از تاريخ شروع سفر ، فرم ثبت نام و تعهد نامه محضری با امضاء و اثر انگشت ، سه قطعه عكس پرسنلي ، لوازم شخصي  ، كوهنوردي و شب ماني و ...

پیش پرداخت میلغ 1100000 تومان واریز به حساب 2142072215 بانک ملت شعبه مرکزی به نام سلیمان قراجه داغی و مابقی به یک هفته مانده به حرکت به حساب شرکت واریز و فیش ها همراه باشد .

قیمت : 2500 دلار + بلیط پرواز + ویزا

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های شرکت یا همراه   09144060187 (صمد رگجان)

09144024255 (سلیمان قراجه داغی)